ПЪРВИ НУМЕРОЛОГИЧЕН СЕМИНАР В СЛИВЕН 5-6 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

numerologiqПЪРВИ МОДУЛ
,,НУМЕРОЛОГИЯ. ПЪТ КЪМ СЕБЕПОЗНАНИЕ“ ЧИСЛОВИТЕ КОДОВЕ НА ЧОВЕКА.
КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ДАТАТА НИ НА РАЖДАНЕ

Тайният информационен ключ за всеки един човек се състои в датата на неговото раждане, часа, името и мястото. Според него ние можем да определим местоположението на планетите в момента на въплъщението на душата. В осем числовата редица код (наречена дата на раждане) е съхранена цялата информация за планетарна, национална, групова, общочовешка и лична карма.
Чрез Нумерологията можете да си дадете отговор на много важни въпроси: ,Кой съм аз“, Какво мога да правя“,,Защо съм тук“,” Как да се отнасям с колегите си?“,‘‘Защо моят шеф е такъв?,,,Как да възпитавам децата си?,“Защо съм в постоянен конфликт с моята майка или баба?“, „Това ли е идеалния партньор за мен?“Кога ще срещна моята половинка?‘‘,,Коя е най-подходящата дата за сключване на граждански брак?,Кога е най-подходящо да си купя къща?“ и т.н . Нумерологията може да стане вашия ежедневен пътеводител.
Това е курс за всеки.Двудневният тренинг не изисква от участниците предварителни нумерологични познания,защото ги дава. По време на обучението ще придобиете ценни знания и умения да,,четете“скритата информация в числата. Курсът обхваща 7 отделни теми с висока значимост в живота ни. Базиран е на идеален, достъпен, естествен анализ на личността, в основата на които са използвани тайни знания на Питагор, достигайки до нас чрез Московската школа.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА : 10.ооч. -17.00ч.
ПЪРВИ ДЕН-Регистрация
-Защо се раждат хората? Енергиен ПОТЕНЦИАЛ на душата, задачите които си е поставила в този живот-да подходим съзнателно.
-Как да забелязваме и разчитаме правилно знанията заложени в датата на раждане на всеки от нас?
– Как да ги открием, насочим и развиваме в максимална полезност?
– Обедна пауза -13.00ч.-14.00ч.
– Типове личности. Професионална реализация. Изява на личността посредством избор на професия. Как да изберем професия?
– Дискусия-30мин.
ВТОРИ ДЕН. ( 10.00ч.-17.00ч) Регистрация
– Законите на Вселената. Вписване на личността в цялото.
Енергиен ОБМЕН. Проява на отделната личност в общение с друга такава.
-Съвместимости. Изява на личността посредством взаимодействие с други личности. Отношения между половете. Потенциал и развитие на връзката. Хармония.
– Обедна пауза -13.00ч.-14.00ч.
– Избор на партньор в живота. Семейно планиране/ деца. Деца и родители – Кой кого твори?
– „Доброто“ и „злото“ като полярност.Два аспекта на една и съща вибрация.
-Парите като енергия.
– Дискусия-30мин.
ВОДЕЩ :
МИЛЕНА ИВАНОВА е нумеролог, консултант Ангелска терапия (сертифицирала при Дорийн Върчу, Шамбала 13Д мастер лечител), консултант Фън Шуй. Можете да й пишете на milena.ivanovatm@gmail.com,
както и във Фейсбук на адрес – Нумерология „Път към Себепознание“.
Личната й среща с това познание става преди 7 години,през които го използва активно и до днес в живота си.Този курс ,,съдбовна срещта‘‘ е начина да ви помогне и предаде това знание.
Цени двудневен курс – 99 лв.(при ранно записване до 5 дни преди курса)
Цена за приятели – вие сте 3-ма и повече приятели – нашата цена за вас е като за група – по 69 лв. за всеки.( при ранно записване до 5 дни преди курса)
Дневна цена – 69 лв.-местата са ограничени
Телефон за записване-0887 876 834
Плащане: по банков път. Първа Инвестиционна Банка:
BG50FINV91501016392386 ( В Деня на семинара носете копие от вносната бележка)
Къде:? град Сливен,Къща „Миркович“,ул.“Миркович“ 10 тел: 044 62 27 96
Цената включва: Tакса за участие, Талон за 20 % отстъпка за изработка на нумерологичен квадрат, нумерологична консултация-Изготвяне на нумерологична диагностика:
-Път на Живота,Кармични уроци,Кармичен шаблон,Характер.
-Избор на подходящ партньор,здравословна консултация,избор на работа(бизнес), бизнес прогноза, годишна прогноза, анализ на ДНК-матрица.
– Кафе, чай, пресни плодове по време на семинара.
Бонус: Кратка номерологична консултация с водещата –ДНК матрица на живота.
Ако не участвате в семинара ,може да се консултирате с водещата онлайн по скайп или чрез имейл адрес. За вас може да бъде изготвена нумерологична диагностика на запис,който да се изпрати на вашия имейл адрес. Цена-80лв.

FIRST NUMEROLOGICAL SEMINAR IN SLIVEN 5-6 SEPTEMBER 2015 FIRST MODULE
,,NUMEROLOGY. THE ROAD TO SELF-AWARENESS“. NUMERICAL CODES OF MAN.
WHAT IS HIDDEN BEHIND OUR BIRTHDATE
The secret informational key for each human being consists of the date of his birth, the hour, name and place of birth. According to the key we can determine the location of the planets in the moment of incarnation of the soul. In the eight- number numerical code (called date of birth) the whole information for the planetary, national, group, universal and personal karma has been preserved.
Numerology gives an answer to many important questions: ”Who am I?“, What can I do?“,,,Why am I here?“,”How should I treat my colleagues?“,‘‘Why is my boss behaving like that?, “How should I educate my children?”, “Why am I in a constant conflict with my mother or grandmother?“, „Is this the ideal partner for me?“, “When will I meet my soul mate?”, ”Which is the most appropriate date for marriage?”, “When is the best time to buy a house?” and so on. Numerology may become your daily guide.
This is a workshop for everyone. The two-day training does not require preliminary numerological knowledge from the participants because it provides knowledge. During the training you will acquire valuable knowledge and skills on how to “read” the hidden information in numbers. The training encompasses 7 separate topics of high importance in our life. It is based on an ideal, accessible, natural analysis of personality and its foundation uses secret knowledge of Pythagoras, reaching us through the Moscow school.

PROGRAMME OF THE SEMINAR: 10.00-17.00h
FIRST DAY-Registration
-Why are people born? Energy POTENTIAL of the soul, the tasks it has set in this life-to approach consciously.
-How to notice and correctly decipher the knowledge set in the birthdate of each one of us?
– How do we find, direct and develop it with a maximum utility?
– Lunch break-13.00-14.00h.
– Types of personalities. Professional realization. Expression of personality through the choice of a profession. How should we choose a profession?
– Discussion-30min.
SECOND DAY. ( 10.00-17.00h) Registration
– The laws of the Universe. Inscription of the personality into the whole.
Energy EXCHANGE. Expression of the separate personality in an intercourse with other personalities.
-Compatibilities. Expression of personality through the interaction with other personalities. Relations between the sexes. Potential for development of the relationship. Harmony.
– Lunch break -13.00-14.00h
– Choice of a life partner. Family planning/children. Children and parents-Who creates whom?
– „The good“ and „the bad“ as polarities. Two aspects of one and the same vibration.
-Money as energy.
– Discussion-30min.
SEMINAR’S CONDUCTOR:
MILENA IVANOVA is a numerologist, consultant Angel therapy (certified with Doreen Virtue, Shambala 13D master-healer), Feng shui consultant. She may be reached at: milena.ivanovatm@gmail.com,
As well as at the Facebook address- Numerology „Road to Self-awareness“.
Her personal acquaintance with this knowledge happens 7 years ago and she actively uses it in her life till this very date. This “fateful meeting” seminar is the way to help you and convey this knowledge.
Two-day seminar fee – 99 lv.(in the case of early booking up to 5 days before the seminar)
Fee for friends – in the case of three or more friends – our fee for you is a group fee- 69 lv. for each.( in the case of early booking up to 5 days before the seminar)
Daily fee – 69 lv.-places are limited
Telephone for booking-0887 876 834
Payment: with bank transfer. First Investment Bank:
BG50FINV91501016392386 ( bring a copy of the bank slip in the day of the seminar)
Where? The town of Sliven, “Mirkovich” house, 10 “Mirkovich” Str., tel: 044 62 27 96
The fee includes: participation fee, 20% discount voucher for the preparation of numerological square, numerological consultation-Preparation of numerological diagnostic:
-Road of Life, Karmic lessons, Karmic sample, Character.
-Choice of an appropriate partner, health consultation, choice of work (business), business forecast, annual forecast, analysis of DNA-matrix.
– Coffee, tea, fresh fruits during the seminar.
Bonus: Short numerological consultation with the seminar’s conductor-DNA life matrix.
If you do not participate in the seminar, you may consult the seminar’s conductor online via Skype or email. A recorded numerological diagnostics may be prepared for you and it may be sent to your email. Fee-80lv.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s